page_banner

GHS-mærke

Fare
Opbevares utilgængeligt for børn
Læs etiketten før brug

Farlig ved indtagelse eller indånding.Kan være skadeligt ved hudkontakt.Forårsager alvorlige forbrændinger og øjenskader.Kan forårsage irritation af luftvejene.Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
Forebyggelse:Hold beholderen tæt lukket.Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.Vask grundigt efter aflevering.Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.Undgå udledning til miljøet.Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
Respons:VED INDTAGELSE: Skyl munden.Fremkald IKKE opkastning.Få akut lægehjælp med det samme.VED KONTAKT MED HUDEN: Tag straks alt forurenet tøj af.Skyl straks med vand i flere minutter.Vask forurenet tøj før genbrug.Få akut lægehjælp med det samme.VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen er behagelig.Få akut lægehjælp med det samme.VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl straks med vand i flere minutter.Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre.Fortsæt med at skylle.Få akut lægehjælp med det samme.Få akut lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.Specifik behandling er presserende (se supplerende førstehjælpsinstruktioner på sikkerhedsdatabladet).Saml spild.
Opbevaring:Hold beholderen tæt lukket.Butik aflåst.
Bortskaffelse:Bortskaf indholdet/beholderen til i overensstemmelse med nationale regler.
Se sikkerhedsdatabladet