page_banner

MSDS

Kemikaliesikkerhedsdatablad

AFSNIT 1 IDENTIFIKATION

Produktnavn:KALIUMMONOPERSULFAT.
Andet navn:Kaliumperoxymonosulfat.
Produktanvendelse:Desinfektionsmidler og vandkvalitetsforbedrende midler til hospitaler, husholdninger, husdyr og akvakultur, desinfektionsmidler til jordforbedring og restaurering/landbrug, foroxidering, desinfektion og spildevandsbehandling af postevand/vandbehandling af svømmebassiner og spa, mikroætsemidler til elektronisk industri, trærensning / papirindustri / fødevareindustri / anti-svindbehandling af fårehår, kosmetik og daglige kemikalier.

Leverandørens navn:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Leverandørens adresse:No.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, Kina.

Postnummer:052160
Kontakt telefon/fax:+86 0311 -82978611/0311 -67093060
Nødtelefonnummer:+86 0311 -82978611

AFSNIT 2 FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen
Akut toksicitet (dermal) Kategori 5 Hudætsning/-irritation Kategori IB, Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 1, Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) Kategori 3 (luftvejsirritation) .
GHS Etiketelementer, herunder sikkerhedssætninger
MSDS
Signalord:Fare.

Faresætning(er):Farlig ved indtagelse eller indånding.Kan være skadeligt ved hudkontakt.Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader.Kan forårsage irritation af luftvejene.

Sikkerhedssætning(er): 

Forebyggelse:Hold beholderen tæt lukket.Indånd ikke støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.Vask grundigt efter aflevering.Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt.Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.Undgå udledning til miljøet.Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
Respons:VED INDTAGELSE: Skyl munden.Fremkald IKKE opkastning.Få akut lægehjælp med det samme.VED KONTAKT MED HUDEN: Tag straks alt forurenet tøj af.Skyl straks med vand i flere minutter.Vask forurenet tøj før genbrug.Få akut lægehjælp med det samme.VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen er behagelig.Få akut lægehjælp med det samme.VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl straks med vand i flere minutter.Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre.Fortsæt med at skylle.Få akut lægehjælp med det samme.Få akut lægehjælp, hvis du føler dig utilpas.Saml spild.
Opbevaring:Hold beholderen tæt lukket.Butik aflåst.

Bortskaffelse:Bortskaf indholdet/beholderen til i overensstemmelse med nationale regler.

AFSNIT 3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

Kemisk navn CAS-nr. Koncentration
Kaliummonopersulfatforbindelse 70693-62-8

99 %

Magnesiumoxid 1309-48-4

1 %

 

AFSNIT 4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af nødvendige førstehjælpsforanstaltninger
Ved indånding:Hvis indåndet, flyt personen ud i frisk luft.Hold luftvejene uhindret.Giv ilt ved vejrtrækningsbesvær.
Ved hudkontakt:Tag straks alt forurenet tøj af, skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter.Søg straks lægehjælp.
I tilfælde af øjenkontakt:Løft straks øjenlågene, skyl grundigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter.Søg straks lægehjælp.
Ved indtagelse:Skyl munden.Fremkald ikke opkastning.Søg straks lægehjælp.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:/

Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling nødvendig: /

AFSNIT 5 BRANDBEKÆMPELSES

Egnede slukningsmidler:Brug sand til udryddelse.

Særlige farer i forbindelse med kemikaliet:Omgivende brand kan frigive farlige dampe.

Særlige beskyttelsesforanstaltninger for brandmænd:Brandmænd bør bære selvstændigt åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt.Evakuer alt ikke-nødvendigt personale.Brug vandspray til at afkøle uåbnede beholdere.

AFSNIT 6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:Indånd ikke dampe, aerosoler.Undgå kontakt med hud og øjne.Bær syre-base-resistent beskyttelsestøj, syre-base-resistente beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og gasmaske.

Miljømæssige forholdsregler:Forebyg yderligere lækage eller spild, hvis det er sikkert at gøre det.Lad ikke produktet komme i afløb.

Metoder og materialer til indeslutning og oprydning:Evakuer personale til sikre områder og i isolation begrænset adgang.Beredskabspersonale bærer selvansugende støvmaske af filtertypen, bærer syre- og alkalibestandigt beskyttelsestøj.Berør ikke lækagen direkte.MINDRE SPILD: Opsuges med sand, tør kalk eller soda.Det kan også vaskes med meget vand, og vaskevandet fortyndes og lægges i spildevandssystemet.STØRRE UDLYD: Byg en dæmningsvej eller et skyttegraveasyl.Skumdækning, lavere dampkatastrofer.Brug eksplosionsforebyggende pumpe til at overføre spild til tankskibe eller eksklusiv indsamling, genbrug eller afsendt til affaldspladsen.

AFSNIT 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering:Operatører skal modtage særlig træning, nøje overholde driftsprocedurerne.Foreslå, at operatører bærer selvansugende filtergasmaske, øjenbeskyttelse, syre- og alkalibestandigt beskyttelsestøj, syre- og alkalibestandige beskyttelseshandsker.Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.Sørg for, at den omgivende luft flyder under drift. Hold beholderne lukket, når de ikke er i brug.Undgå kontakt med alkalier, aktive metalpulvere og glasprodukter.Sørg for passende brandudstyr og nødbehandlingsudstyr.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:Opbevares på et tørt, godt ventileret sted.Opbevares ved mindre end 30°C.Hold beholderen tæt lukket.Håndtering forsigtigt.Opbevares væk fra alkalier, aktive metalpulvere og glasprodukter.Opbevaringsområdet skal være udstyret med nødbehandlingsudstyr og egnet opsamlingsbeholder til spild.

AFSNIT 8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Kontrolparametre: /

Passende tekniske kontroller:Lufttæt drift, lokal udsugningsventilation.Sørg for sikkerhedsbrusere og øjenskyllestation i nærheden af ​​arbejdspladsen.

Personlige værnemidler:

Øjen-/ansigtsbeskyttelse:Sikkerhedsbriller med sideskærme og gasmaske.

Håndbeskyttelse:Bær gummihandsker, der er modstandsdygtige over for syre og baser.

Hud- og kropsbeskyttelse:Bær sikkerhedsfodtøj eller sikkerhedsgummistøvler, f.eks.Gummi.Bær gummisyre- og alkalibestandigt beskyttelsestøj.
Åndedrætsværn:Mulig eksponering for dampe bør bære selvansugende gasmaske af filtertype.Nødredning eller evakuering, det anbefales at bære åndedrætsværn.

AFSNIT 9 FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand: Pulver
Farve: hvid
lugt:

/

Smeltepunkt/frysepunkt:

/

Kogepunkt eller indledende koge- og kogepunktsinterval:

/

Antændelighed:

/

Nedre og øvre eksplosionsgrænse/brandfarlig grænse:

/

Flammepunkt:

/

Selvantændelsestemperatur:

/

Nedbrydningstemperatur:

/

pH: 2,0-2,4 (10 g/L vandig opløsning);1,7-2,2 (30 g/L vandig opløsning)
Kinematisk viskositet:

/

Opløselighed:

256 g/L (20°C Vandopløselighed)

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log værdi):

/

Damptryk:

/

Tæthed og/eller relativ tæthed:

/

Relativ dampdensitet:

/

Partikelkarakteristika:

/

AFSNIT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet: /

Kemisk stabilitet:Stabil ved stuetemperatur under normalt tryk.
Mulighed for farlige reaktioner:Risiko for voldsomme reaktioner med: Baserer brændbare stoffer
Forhold, der skal undgås:Varme.
Inkompatible materialer:Alkalier, brændbart materiale.
Farlige nedbrydningsprodukter:Svovloxid, kaliumoxid

AFSNIT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akutte sundhedseffekter:LD50:500mg/kg (rotte, oral)
Kroniske sundhedseffekter: /
Numeriske mål for toksicitet (såsom skøn over akut toksicitet):Ingen tilgængelig data.

AFSNIT 12 ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Toksicitet: /
Persistens og nedbrydelighed: /
Bioakkumuleringspotentiale: /
Mobilitet i jord: /
Andre negative virkninger: /

AFSNIT 13 BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesmetoder:I overensstemmelse med den lokale miljøbeskyttelsesafdeling under bortskaffelse af produktbeholdere, emballageaffald og rester.Rådfør dig med et forslag fra et professionelt renovationsfirma.Dekontaminer tomme beholdere.Affaldsforsendelser skal være forsvarligt emballeret, korrekt mærket og dokumenteret.

AFSNIT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER

FN nummer:UN 3260.
UN korrekt forsendelsesnavn:ÆTSENDE FAST, SYRE, UORGANISK, NR
Transportfareklasse(r):8.
Emballagegruppe: II.
Særlige forholdsregler for brugeren: /

AFSNIT 15 LOVGIVENDE OPLYSNINGER

Forskrifter: Alle brugere skal overholde forskrifter eller standarder om sikkerhedsproduktion, brug, opbevaring, transport, lastning og losning af farligt kemikalie i vores land.
Forordninger om sikkerhedshåndtering af farlige kemikalier (revision af 2013)
Forordninger om sikker brug af kemikalier på arbejdspladsen ([1996] Arbejdsministeriet udstedt nr. 423)
Generel regel for klassificering og farekommunikation af kemikalier (GB 13690-2009)
Liste over farligt gods (GB 12268-2012)
Klassificering og kode for farligt gods (GB 6944-2012)
Princippet om klassificering af transportemballagegrupper af farligt gods (GB/T15098-2008) Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser for farlige stoffer på arbejdspladsen Kemisk farlige stoffer (GBZ 2.1 - 2019)
Sikkerhedsdatablad for kemiske produkter - Indhold og rækkefølge af sektioner (GB/T 16483-2008)
Regler for klassificering og mærkning af kemikalier - Del 18: Akut toksicitet (GB 30000.18 - 2013)
Regler for klassificering og mærkning af kemikalier - Del 19: Hudætsning/-irritation (GB 30000.19 - 2013)
Regler for klassificering og mærkning af kemikalier - Del 20: Alvorlig øjenskade/øjenirritation (GB 30000.20 - 2013)
Regler for klassificering og mærkning af kemikalier - Del 25: Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering (GB 30000.25 -2013)
Regler for klassificering og mærkning af kemikalier - Del 28: Farlig for vandmiljøet (GB 30000.28-2013)

AFSNIT 16 ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger:SDS er udarbejdet i overensstemmelse med kravet i Globally Harmonized System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) (Rev.8,2019 Edition) og GB/T 16483-2008.Ovenstående oplysninger menes at være nøjagtige og repræsenterer den bedste information, som er tilgængelig for os i øjeblikket.Vi giver dog ingen garanti for sælgerevne eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til sådanne oplysninger, og vi påtager os intet ansvar som følge af brugen af ​​dem.Brugere bør foretage deres egne undersøgelser for at bestemme egnetheden af ​​oplysningerne til deres særlige formål.Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for krav, tabere eller skader fra tredjemand eller for tabt fortjeneste eller særlige, indirekte, tilfældige, følgeskader eller eksemplariske skader, der dog opstår ved brug af ovenstående information.Dataene i sikkerhedsdatabladet er kun til reference, ikke repræsentative for produkternes specifikationer.

Udarbejdet af teknologicentret i Shijiazhuang tolddistrikt,
Nationalt nøglelaboratorium for klassificering, identifikation og emballering af farlige kemikalier (Shijiazhuang)
Adresse: No. 318, Heping West Road, Shijiazhuang City, Hebei, Kina 050051 Tlf.: +86 0311-85980545 Fax: +86 0311-85980541
FN's "Globalt harmoniserede klassificerings- og mærkningssystem for kemikalier" (ottende reviderede udgave);
GB/T 16483-2008 Kemikaliesikkerhedsdatablad Indhold og varerækkefølge.